Statut

Artykuł 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 Kongres Oświaty Polonijnej,  zwany  dalej  Kongresem, jest samorządną organizacją przedstawicielską oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju.

§ 2 Kongres nosi w języku angielskim nazwę: Congress of Polonia Education. Językiem obrad i wewnętrznej korespondencji Kongresu jest język polski.

§ 3 Kongres działa na obszarze całego świata.

§ 4 Kongres jest demokratyczną organizacją, kierującą się zasadą partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

§ 5 Kongres może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Kongresu.

Artykuł 2. CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI

§ 6 Celem Kongresu jest:

– dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju należnych jej praw, statusu i środków;

– integracja i wzmocnienie ruchu oświatowego Polonii i Polaków poza granicami kraju;

– troska o zachowanie przez młode pokolenia Polaków poza granicami kraju języka polskiego oraz narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego;

– rozwijanie poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polaków poza jego granicami z macierzą;

– dbałość o dobre imię Polski i narodu polskiego przy poszanowaniu innych kultur i narodów.

§ 7 Kongres realizuje swoje cele poprzez:

– promowanie spraw oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju;

– wspieranie inicjatyw umożliwiających ciągłość pokoleniową środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju;

– zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami oświatowymi polonijnymi i polskimi poza granicami kraju;

– współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi, z którymi łączą Kongres wspólne cele statutowe;

– reprezentowanie i wspieranie interesów oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju wobec struktur międzynarodowych oraz władz polskich i krajów zamieszkania;

– motywowanie wszelkich struktur w Polsce do szerszego popierania oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju;

– wspieranie inicjatyw promujących język polski, kulturę i tradycje.

§ 8 Działalność Kongresu finansowana jest:

– ze składek członkowskich;

– z dotacji publicznych, spadków i darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Kongresu.

Artykuł 3. CZŁONKOSTWO

§ 9 Członkostwo Kongresu może otrzymać:

– regionalna lub krajowa organizacja oświatowa polonijna lub polska poza granicami kraju;

– krajowa lub międzynarodowa organizacja polonijna lub polska poza granicami kraju związana z działalnością oświatową.

§ 10 Decyzję w sprawach członkostwa podejmuje Rada Naczelna Kongresu.

§ 11 Członkowie Kongresu mają prawo do:

– biernego i czynnego prawa w wyborach do organów przedstawicielskich Kongresu;

– bieżącej informacji o działalności organów przedstawicielskich Kongresu.

§ 12 Obowiązkiem członków Kongresu jest:

– popieranie i realizowanie zadań statutowych Kongresu;

– opłacanie rocznej składki członkowskiej.

§ 13 Utrata członkostwa może nastąpić:

– na własny wniosek;

– z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez dwa kolejne lata decyzją Rady Naczelnej;

– poprzez wykluczenie decyzją Zjazdu, jeżeli członek nie spełnia warunków statutowych Kongresu lub działa na niekorzyść Kongresu.

§ 14 Członkostwo w Kongresie nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych organizacji.

Artykuł 4. ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE KONGRESU

§ 15 1. Organami przedstawicielskimi Kongresu są:

– Zjazd;

– Rada Naczelna;

– Prezydium;

– Komisja rewizyjna.

2. Prawomocność organów przedstawicielskich Kongresu określa quorum 1/2 obecnych członków organu.

§ 16 1. Zjazd jest najwyższym organem przedstawicielskim i sprawozdawczym Kongresu, zwoływany jest przez Radę Naczelną co 3 lata.

2. Zjazd jest zebraniem delegatów organizacji członkowskich. Liczbę delegatów przypadających na poszczególne kraje ustala Rada Naczelna, na zasadzie proporcjonalności uwzględniając wielkość podmiotów oświatowych danego kraju.

3. Zjazd nadzwyczajny może być zwołany w szczególnych przypadkach przez Radę Naczelną.

4. Zadaniem Zjazdu jest:

a) wybór organów Zjazdu: przewodniczącego i sekretarza obrad, korektorów oraz komisji wnioskowej i skrutacyjnej;

b) wybór Prezydenta, trzech Z-ców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika;

c) wybór pozostałych członków Rady Naczelnej Kongresu;

d) wybór Przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej;

e) przyjęcie sprawozdań Rady Naczelnej oraz udzielenie jej absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

f) określenie zadań Kongresu na najbliższą kadencję;

g) ustalenie wysokości składki członkowskiej.

5. Ordynację wyborczą regulują odrębne przepisy zatwierdzone przez Zjazd.

§ 17 1. Rada Naczelna jest organem kierowniczym Kongresu. Zwołuje ją Prezydium w latach pomiędzy Zjazdami, przynajmniej raz do roku.

2. Przewodniczącym Rady Naczelnej jest Prezydent Kongresu.

3. W skład Rady Naczelnej wchodzi Prezydium, przedstawiciele poszczególnych krajów wybrani na zasadzie proporcjonalności.

4. Rada Naczelna może utworzyć Komisje Tematyczne.

§ 18 1. Prezydium Kongresu jest organem wykonawczym i składa się z Prezydenta, trzech Z-ców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, wybranych przez Zjazd na okres 3 lat.

2. Do zadan Prezydium należy:

a) reprezentowanie Kongresu na szczeblu międzynarodowym;

b) prowadzenie bieżącej działalności;

c) koordynacja pracy poszczególnych Komisji Tematycznych;

d) zwołanie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem Rady Naczelnej i 6-miesięcznym Zjazdu. Dopuszcza się powiadomienie pocztą elektroniczną.

e) rozesłanie materiałów na posiedzenie Rady Naczelnej winno nastąpić na miesiąc przed planowanym terminem. Rozesłanie materiałów na Zjazd winno nastąpić na trzy miesiące przed planowanym terminem.

§ 19 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Kongresu i składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybieranych na okres 3 lat.

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrolowanie działalności finansowej i jej zgodności z celami statutowymi Kongresu oraz stawianie wniosku o absolutorium dla Rady Naczelnej.

Artykuł 5.  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20 Decyzje organów przedstawicielskich Kongresu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 21 Zmianę statutu lub decyzję o rozwiązaniu Kongresu dokonuje Zjazd przy zachowaniu quorum kwalifikowaną większością 2/3 głosów. Majątek rozwiązanego Kongresu może być przekazany tylko na cele oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju.

§ 22 Dokumenty finansowe Kongresu podpisują Prezydent i Skarbnik.

§ 23 We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym statutem obowiązują odpowiednie przepisy wykonawcze lub przepisy jurysdykcji polskiej.

Komentarze są wyłączone.