Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych „Uczymy, jak uczyć”

img_3506

O skutecznym nauczaniu – Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych, Neapol 2016

Włochy 07.10.2016

Europejska Konferencja Nauczycieli Polonijnych „Uczymy, jak uczyć”, która odbyła się w Neapolu w dniach 30 września – 2 października br., zgromadziła blisko 50 nauczycieli i liderów oświatowych działających na rzecz Polonii z terenu Włoch, Irlandii, Niemiec, Belgii, Holandii, Szkocji, Irlandii Północnej, Anglii, Węgier, a także USA. Zorganizował ją Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który od kilku lat nieustająco wspiera metodycznie pedagogów uczących języka polskiego poza granicami kraju.

O randze tego wydarzenia świadczy udział zaproszonych gości: Senatora RP – Pana Andrzeja Pająka, Wiceministra Spraw Zagranicznych – Pana Jana Dziedziczaka, Konsula RP we Włoszech – Pani Ewy Mamaj, Prezydenta Kongresu Oświaty Polonijnej – Pani Jolanty Tatary oraz reprezentującego Organizatora Konferencji – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODN SWP) – Wiceprezesa SWP Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego. Przybyli na Konferencję reprezentanci Senatu i Sejmu RP zapewnili Uczestników o swym zaangażowaniu i nieustannym monitorowaniu potrzeb polonijnego środowiska oświatowego, jak również wszczęciu postępowania legislacyjnego dotyczącego uregulowania statusu nauczyciela polonijnego oraz zapewnienia legitymacji szkolnych dla każdego ucznia polskiej szkoły za granicą, w tym również szkół społecznych.

Wśród prelegentów Konferencji znalazły się m.in. Pani dr hab. Ewa Lipińska, prof. UJ; Pani dr Faustyna Mounis; Pani dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH. Oprócz wykładów Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach warsztatowych poświęconych aktywnym metodom pracy z rodzicami, które poprowadziła Pani Lucyna Bzowska – trener ODNSWP i PSPiA Klanza oraz metodom pracy w grupie heterogenicznej, zrealizowanym przez Panią Lilianę Barejko-Knops, reprezentującą ZNJPiP w Niemczech.

Merytoryczna część trzydniowej Konferencji rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym Pani profesor Ewy Lipińskiej, dotyczącym młodzieży polonijnej w kontekście języka ojczystego oraz tożsamości etnicznej. Zasiadający na sali Pedagodzy mogli m.in. porównać wyniki badań dotyczących pokolenia zerowego, czyli dzieci urodzonych w Polsce w opozycji do pokolenia polonijnego, czyli dzieci urodzonych w kraju osiedlenia, a także zapoznać się z zaburzeniami enkulturacji zachodzącymi u  rodzin nuklearnych, dwupokoleniowych.

Niezwykle interesującym dla Uczestników ze względu na różnorodność poruszonych zagadnień okazał się panel dyskusyjny, który odbył się pierwszego dnia Konferencji. Dotyczył on nauczania języka, kultury i historii Polski poza granicami kraju w obliczu wyzwań drugiej dekady XXI wieku. O światowej sieci oświatowych organizacji polonijnych, ich stanie oraz perspektywach rozwoju mówiła Pani dr Jolanta Tatara- Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej (KOP). Długofalową strategię wsparcia nauczycieli i szkół polonijnych realizowaną przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przedstawił Wiceprezes SWP Pan Dariusz Piotr Bonisławski. Z kolei Pani Katarzyna Czyżycka, trener ODN SWP zaprezentowała możliwości nowoczesnych technologii w edukacji, jakże ważnych w uatrakcyjnieniu procesu uczenia, które to pomysły można wykorzystać nie tylko w szkole polonijnej, ale również w nauczaniu zdalnym, kiedy uczniowie mieszkają w dużym rozproszeniu. Następnie Prezes Rady Oświaty Polonijnej – Pani Anna Smolińska podała dane statystyczne dotyczące polonijnych szkół we Włoszech oraz pokazała zgromadzonym Gościom i Uczestnikom Konferencji w jaki sposób można promować nauczanie języka polskiego, dwujęzyczność i polską szkołę na emigracji, jak również zaprezentowała realizowane prze ROP projekty.

Kolejne dwa dni Konferencji skupiły się wokół zagadnień dotyczących metod pracy z uczniami polonijnymi. Wprowadzeniem do tej wielowymiarowej tematyki był wykład Pani prof. Ewy Lipińskiej starający się odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie uczyć języka polskiego nastolatków na emigracji. Aby unaocznić przedstawione koncepcje glottodydaktyczne, Uczestnicy Konferencji sami mieli możliwość wcielenia się w role uczniów i na własnej skórze niejako przekonać się o jakości eklektycznego podejścia w nauczaniu polszczyzny. Dopełnieniem, a zarazem wstępem do warsztatów okazała się prelekcja Pani dr Faustyny Mounis, która analizowała możliwości współpracy z rodzicami dziecka dwujęzycznego. Poruszone zostały tu kwestie logoterapii, języka jako relacji, planu językowego rodziny i decyzji odnośnie strategii oraz czynnika kluczowego w uczeniu się języka – motywacji.

Sesje warsztatowe prowadzone metodą nauczanie przez działanie pozwoliły Uczestnikom Konferencji zapoznać się z rozwiązaniami metodycznymi stosowanymi w pracy z grupami heterogenicznymi. Prowadząca zajęcia Pani Liliana Borejko-Knops wyposażyła nauczycieli w wachlarz narzędzi służący kooperatywnemu nauczaniu, a były to m.in. metoda aktywizująca „Karuzela”, duet o tym samym tempie pracy czy puzzle par. Drugi blok tematyczny dotyczył zagadnień związanych z pedagogiką zabawy i tańcami integracyjnymi, i realizowany był przez trenera Klanzy, Panią Lucynę Bzowską. Podczas działań praktycznych poznawano gry i zabawy edukacyjne, m.in. takie jak: „Wspólna podróż”, „Odrywana wizytówka”, czy „Dyskusja- słoneczko”.

Równolegle do sesji warsztatowych odbywały się całodzienne zajęcia z kształtowania umiejętności liderskich przeznaczone dla Uczestników projektu budowania Lokalnych Ośrodków Metodycznych. Poprowadziła je Pani prof. Magdalena Kachniewska, a odbyły się one pod hasłem: „Lider – menedżer – mistrz: wiedza i kompetencje”. Efektywność zarządzania zespołem, autorytet funkcjonalny a społeczny, kultura organizacyjna, struktura obiegu informacji – to tylko niektóre z zagadnień podejmowanych podczas tego szkolenia.

Z całą pewnością poruszane na Konferencji zagadnienia odzwierciedlały potrzeby nauczycieli i liderów polonijnych, o czym świadczy ich aktywny udział i zaangażowanie podczas zajęć. Należy podkreślić, iż wartością dodaną Konferencji – co każdy z Uczestników wielokrotnie podkreślał – jest integracja pedagogów, wymiana doświadczeń, jak również tworzenie nieformalnej sieci wsparcia. Jako Organizatorzy- Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – żywimy w tym miejscu nadzieję, iż nauczyciele wyposażeni w nową wiedzę, umiejętności oraz kontakty powracają do swych środowisk pełni entuzjazmu i inspiracji oraz z niecierpliwością oczekują na kolejną, przyszłoroczną Konferencję.

ODNSWP

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.