Polonijny Nauczyciel Roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wysyłamy do Państwa informacje o I-szej edycji konkursu “Polonijny Nauczyciel Roku”, który jest realizacją wniosku pokonferencyjnego w Ostródzie z czerwca 2016 roku zgłoszonego przez nauczycieli z Włoch – członków Kongresu Oświaty Polonijnej. Koleżanki i koledzy z Włoch zwrócili uwagę na niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych. Bardzo często ich entuzjazm i patriotyzm są jedynym czynnikiem podtrzymującym funkcjonowanie szkoły.

Kongres Oświaty Polonijnej wyraża swoje wsparcie i obejmuje patronatem polonijnym inicjatywę naszych członków z Włoch, którzy opracowali zasady i regulamin konkursu. Pragniemy zasygnalizować niezmiernie ważny aspekt konkursu, ustawiczną inwestycję w rozwój tego drogocennego kapitału jakim są polonijni pedagodzy.
Zapraszamy i serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w I-szej edycji konkursu “Polonijny Nauczyciel Roku” , którego zasady i regulamin przesyłamy w załączniku.

Regulamin-Konkursu-PNR-2017

 


POLONIJNY NAUCZYCIEL ROKU –

REGULAMIN KONKURSU

Edycja I – 2017

 § 1. Główne założenia organizacyjne

 1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z Senatem RP oraz Kongresem Oświaty Polonijnej.
 2. Patronat polonijny nad Konkursem sprawuje Kongres Oświaty Polonijnej.
 3. Uczestnikami konkursu są osoby spełniające warunki opisane w §2.
 4. Ideą Konkursu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli polonijnych i animatorów oświaty, działających w szkołach społecznych na całym świecie, w celu:
 • docenienia i gratyfikacji szczególnie zaangażowanych oraz odnoszących sukcesy, a poprzez to wzmocnienie poczucia sensu wykonywanej pracy oraz budowanie motywacji do jej kontynuowania;
 • promowania dobrych postaw zaangażowania w propagowanie polskiej edukacji w warunkach pracy za granicą;
 • konfrontacji i porównywania działań nauczycieli z różnych środowisk, krajów i kontynentów.
 1. Czas trwania Konkursu: od momentu ogłoszenia do czerwca 2017.

§ 2. Uczestnik Konkursu

Uczestnikiem może być:

 1. Polonijny nauczyciel i animator oświaty pracujący w szkole społecznej lub innej niepublicznej placówce oświatowej poza granicami kraju z minimum 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego lub wiedzy o Polsce lub prowadzący inny rodzaj zajęć promujących wiedzę o Polsce;
 2. Nauczyciel języka polskiego pracujący w szkołach systemowych danego kraju, z minimum 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego;
 3. Nauczyciel dowolnego przedmiotu uczący w szkołach z polskim językiem nauczania poza granicami kraju z minimum 4 – letnim stażem.
 4. Polonijny nauczyciel pracujący w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych z minimum 4-letnim stażem pracy, nauczający na dowolnym poziomie edukacyjnym języka polskiego lub wiedzy o Polsce lub prowadzący inny rodzaj zajęć promujących wiedzę o Polsce;

§ 3. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie wymaganej dokumentacji pocztą zwykłą na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, ul Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn (decyduje data nadania) lub pocztą elektroniczną na adres: polonijnynauczycielroku@gmail.com (max rozmiar załączonych plików 1MB). W przypadku materiałów video – wywiadów, reportaży czy zdjęć należy przesłać płytę CD / DVD lub USB pocztą zwykłą.
 2. Wymagana dokumentacja:
  1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy.
  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o stażu pracy (min 4 lata).
  3. Załącznik nr 3 – informacja – uzasadnienie od osoby zgłaszającej kandydata do udziału (dyrektor, kierownik szkoły, sam nauczyciel, Rada Rodziców), zawierająca opis osiągnięć w pracy nauczyciela oraz dokumentacja potwierdzająca opisane osiągnięcia, będące podstawą do udziału w Konkursie,
  4. do dokumentacji konkursowej można dołączać pliki multimedialne w formie krótkich filmów wideo (3-4 minutowych) oraz/ lub zdjęć pokazujących pracę nauczyciela lub szkoły, w której prowadzi nauczanie. Ważnym jest, aby pliki multimedialne były przesyłane w jakości HD.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń pocztą elektroniczną lub zwykłą: 30.04.2017 r.
 4. Wymagana dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie //odnswp.pl/ lub //www.facebook.com/odnswp/
 5. Pytania należy kierować pod adres: polonijnynauczycielroku@gmail.com lub tel. +48 89 521 36 20, +48 728 879 363

§ 4. Przebieg Konkursu

 1. Nadesłane przez uczestników zgłoszenia rozpatrywać będzie Jury Konkursu składające się z 3 przedstawicieli ODN SWP dwóch reprezentujących KOP. Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia składu Jury o osoby reprezentujące MEN.
 2. W pracach Jury mogą brać udział eksperci bez głosu stanowiącego.
 3. Jury w podejmowanych decyzjach kierować się będzie osiągnięciami nauczyciela lub animatora oświaty w kontekście środowiska, w jakim działa, wynikami jego pracy edukacyjnej i wychowawczej, dodatkowymi osiągnięciami, oryginalnością podejmowanych działań, zaangażowaniem w swoją pracę i pozaszkolną aktywność edukacyjną, dokonane zmiany na rzecz środowiska.
 4. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca Konkursu, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyznanie tytułu ex aequo. Dodatkowo zostanie wybranych trzech finalistów Konkursu.
 5. W celu sprawnego procedowania komisja konkursowa opracowuje Regulamin, zatwierdza go i pracuje w oparciu o niego.

§ 5. Nagrody

 1. Dla zwycięzcy Konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna, dyplom oraz statuetka Polonijnego Nauczyciela Roku.
 2. Nazwisko/-a zwycięzcy/-ów Konkursu opublikowane zostaną na stronach ODN SWP oraz współpracujących instytucji.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu przez Jury nastąpi w terminie dwóch tygodni od daty zakończenia przyjmowania wniosków – zgłoszeń.
 2. Zwycięzca i finaliści zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu osobiście pod wskazany adres mailowy lub telefonicznie.
 3. Wyniki zostaną ponadto ogłoszone na stronach internetowych ODN SWP oraz MEN i KOP.
 4. Prace Jury zostaną udokumentowane oraz opisane w protokole przebiegu obrad.
 5. Zakończenie konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się podczas VI Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie w dniach 01 – 04 czerwca 2016r.
 6. W przypadku nieobecności zwycięzcy Konkursu na ww. uroczystości, kwota nagrody zostanie przelana na wskazane konto bankowe, a statuetka wysłana pocztą.

§ 8. Uwagi końcowe

 1. Organizatorzy proszą o kontakt i informacje w razie zmiany danych kontaktowych czy innych (np. sytuacji zawodowej nauczyciela) podczas trwania Konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach ODN SWP oraz rozsyłany w formie elektronicznej do polonijnych organizacji oświatowych, społecznych szkół polonijnych oraz niepublicznych placówek oświatowych. Ewentualne aktualizacje i zmiany regulaminu zostaną naniesione na wspomnianych stronach, a informacja o zmianie przekazana drogą mailową wyżej wymienionym szkołom.
 4. Organizatorzy Konkursu nie odpowiadają za: czas doręczenia przesyłek zwykłą pocztą, podanie błędnych danych kontaktowych. W wypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą elektroniczną, Organizatorzy zobowiązują się wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 5. Przesłane zgłoszenia i załączone do nich materiały pozostają własnością organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi (ew. na wyraźną pisemną prośbę Uczestnika).
 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu pozostają w administracji organizatora Konkursu, który odpowiedzialny jest za ich przechowywanie.
 7. Dane osobowe Uczestników wykorzystywane będą jedynie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i publikacją jego wyników. Nie będą przekazywane ani udostępniane innym osobom.
 8. Uczestnicy Konkursu mają prawo aktualizowania, poprawiania oraz dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie trwania Konkursu. Podanie tych danych Organizatorowi jest dobrowolne.

Regulamin Komisji Konkursowej

 1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
 2. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
 3. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie postępowania konkursowego, w tym analiza i wybór najlepszych zgłoszeń konkursowych, a następnie ogłoszenie wyników w dniu 15.05.2017 r.
 4. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
  • Określenie zadań członków Komisji,
  • Zapewnienie sprawnego i zgodnego z zasadami postępowania konkursowego działania Komisji,
  • Nadzorowanie prawidłowości sporządzania protokołu,
  • Wszelkie inne czynności wynikające z konieczności przeprowadzenia Konkursu.
 5. Do zadań członków Komisji należy uczestnictwo w pracach Komisji związanych z postępowaniem konkursowym.
 6. Członkowie Komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki sumiennie i dokładnie.
 7. Członkowie Komisji są niezależni co do opinii.
 8. Z posiedzenia Komisji Sekretarz sporządza protokół.
 9. Komisja podejmuje decyzję jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy członkowie Komisji lub wydelegowana przez członka Komisji osoba.
 10. Kandydatury uczestników złożone po terminie nie będą dalej rozpatrywane.
 11. Członkowie Komisji sprawdzają czy zgłoszeni kandydaci spełniają wymogi określone w regulaminie konkursu
 12. Następnie Komisja przeprowadza analizę zgłoszonych kandydatur i dokonuje wyboru czterech kandydatów z każdej kategorii.
 13. Komisja dokonując wyboru zgłoszonych kandydatur będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
 • Osiągnięcia w pracy edukacyjnej i wychowawczej;
 • Udział w propagowaniu polskiego języka, kultury i historii oraz jego efekty;
 • Umiejętność budowania grup wsparcia;
 • Dzielenie się wiedzą w środowisku nauczycieli polonijnych;
 • Innowacyjność i oryginalność stosowanych metod;
 • Kontekst kraju działania.

Łącznie można przyznać od 0 do 12 punktów (od 0 do 2 punktów za każde kryterium).

 1. Komisja ocenia kandydatów wpisując oceny w arkusz ocen, zawierający dane kandydata oraz poszczególne kwestie zawarte w aplikacji. Każdy członek Komisji wypełnia arkusz samodzielnie dla każdego kandydata. Następnie Przewodniczący Komisji wpisuje sumę punktów na końcowym arkuszu ocen, który zostaje podpisany przez członków komisji.
 2. Listę wyników konkursu tworzy się przedstawiając po trzech, najwyżej ocenionych kandydatów w każdej z kategorii (społeczne, spk, systemowe) określonej w regulaminie konkursu. Dopuszcza się możliwość dokonania wyróżnienia uczestnika.
 3. Wyniki konkursu są zatwierdzane przez Prezesa bądź upoważnionego członka Zarządu Krajowego SWP i przekazywane w formie wniosków o przyznanie Nagród do Ministra Edukacji Narodowej .
 4. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy obecni członkowie Komisji.
 5. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska uczestników zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej //odnswp.pl/ lub //www.facebook.com/odnswp/ oraz stronach partnerów konkursu.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.