RODO

RODO obowiązek informacyjny

Informacja dla użytkowników o przetwarzaniu danych osobowych przez Kongres Oświaty Polonijnej w skrócie KOP

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej w treści:  RODO).

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kongres Oświaty Polonijnej
 2. została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: prezydium@kop-pl.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań KOP – na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji działań,
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do osób trzecich. W przypadku przekazania danych do osób trzecich zostanie Państwu przekazane odrębna informacja.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
   • przez czas wykonywania umowy,
   • przez czas, w którym przepisy nakazują zachować dane.
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Możliwość komentowania została wyłączona.