Statut

STATUT STOWARZYSZENIA KONGRESU OŚWIATY POLONIJNEJ

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Kongres Oświaty Polonijnej”, zwany w dalszej części niniejszego statutu „KOP” jest samorządną, organizacją przedstawicielską oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. 

Kongres Oświaty Polonijnej jest organizacją demokratyczną, apolityczną, kierującą się zasadą partnerstwa i wzajemnego poszanowania.

§ 2

KOP prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym.

§ 3

Siedzibą władz statutowych jest miasto Kraków.

§ 4

KOP jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 5

KOP może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6

Działalność KOP oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw KOP może zatrudniać pracowników.

§ 7

KOP może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i sposobach działania jak również podejmować z nimi współpracę.

§ 8

 1. Językiem obrad i wewnętrznej korespondencji jest język polski. KOP używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Kongres Oświaty Polonijnej” w górnej części, oddzielonym gwiazdką od „Congress of Polonia Education” w dolnej części i wewnątrz pieczęci logiem stowarzyszenia. 
 2. KOP może posiadać godło, sztandar, hymn, odznakę członkowską, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. KOP może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym za realizację jego celów.
 4. Symbol i nazwa „Kongresu Oświaty Polonijnej” podlegają ochronie prawnej KOP nosi w języku angielskim nazwę „Congress of Polonia Education”.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem nadrzędnym KOP jest działalność oświatowa na rzecz Polonii całego świata, a w szczególności: 

 1. Zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju należytych jej praw, statusu i środków.
 2. Integracja i wzmocnienie ruchu oświatowego Polonii i Polaków poza granicami kraju.
 3. Zachowanie przez młode pokolenia Polaków zamieszkałych poza terytorium Polski języka polskiego oraz narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
 4. Rozwijanie poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polaków poza granicami Polski.
 5. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Polaków w krajach ich zamieszkania.
 6. Tworzenie i realizację programów edukacyjnych, administracyjnych oraz tematycznych baz   danych.

§ 10

KOP swe cele realizuje poprzez:

 1. Promowanie  oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju.
 2. Wspieranie inicjatyw umożliwiających ciągłość pokoleniową środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju.
 3. Współpracę z organizacjami oświatowymi działającymi poza terytorium Polski.
 4. Współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi, z którymi łączą KOP wspólne cele statutowe.
 5. Reprezentowanie i wspieranie interesów oświaty polonijnej i polskiej poza granicami Polski wobec struktur międzynarodowych oraz władz polskich i krajów zamieszkania.
 6. Angażowanie wszelkich struktur w Polsce do szerszego popierania oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju.
 7. Wspieranie inicjatyw promujących język polski, kulturę i tradycje. 
 8. Dbałość o dobre imię Polski i narodu polskiego przy poszanowaniu innych kultur i narodów.
 9. Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu placówek szkolnych.

§ 11

 1. Działalność KOP finansowana jest:
    1. ze składek członkowskich,
    2. z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie dochody uzyskane przez KOP, przeznaczone są na jego działalność statutową.

ROZDZIAŁ III

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Celem nadrzędnym KOP jest działalność oświatowa na rzecz Polonii całego świata, a w szczególności: 

 1. Zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju należytych jej praw, statusu i środków.
 2. Integracja i wzmocnienie ruchu oświatowego Polonii i Polaków poza granicami kraju.
 3. Zachowanie przez młode pokolenia Polaków zamieszkałych poza terytorium Polski języka polskiego oraz narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
 4. Rozwijanie poczucia wspólnego dobra i więzi narodowej Polaków poza granicami Polski.
 5. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnej Polaków w krajach ich zamieszkania.
 6. Tworzenie i realizację programów edukacyjnych, administracyjnych oraz tematycznych baz   danych.

§ 10

KOP swe cele realizuje poprzez:

 1. Promowanie  oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju.
 2. Wspieranie inicjatyw umożliwiających ciągłość pokoleniową środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju.
 3. Współpracę z organizacjami oświatowymi działającymi poza terytorium Polski.
 4. Współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi, z którymi łączą KOP wspólne cele statutowe.
 5. Reprezentowanie i wspieranie interesów oświaty polonijnej i polskiej poza granicami Polski wobec struktur międzynarodowych oraz władz polskich i krajów zamieszkania.
 6. Angażowanie wszelkich struktur w Polsce do szerszego popierania oświaty polonijnej i polskiej poza granicami kraju.
 7. Wspieranie inicjatyw promujących język polski, kulturę i tradycje. 
 8. Dbałość o dobre imię Polski i narodu polskiego przy poszanowaniu innych kultur i narodów.
 9. Pomoc w zakładaniu i prowadzeniu placówek szkolnych.

§ 11

 1. Działalność KOP finansowana jest:
    1. ze składek członkowskich,
    2. z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie dochody uzyskane przez KOP, przeznaczone są na jego działalność statutową.

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Udział członków w organach KOP ma charakter społeczny, jednakże może im przysługiwać zwrot uzasadnionych poniesionych kosztów.

§ 13

Członkiem KOP może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych zamieszkała w Polsce lub za granicą będąca członkiem międzynarodowej, regionalnej  lub krajowej polonijnej lub polskiej organizacji oświatowej działającej poza granicami Polski.

§ 14

KOP posiada członków:

    1. zwyczajnych,
    2. wspierających,
    3. honorowych.

§ 15

Członkostwo zwyczajne

 1. Członkiem Zwyczajnym KOP może być osoba fizyczna, o której mowa w §13, wybrana przez organizację oświatową i która złożyła deklarację członkowską na piśmie. 
 2. Każdą organizację członkowską może reprezentować jeden przedstawiciel.

§ 16

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych KOP podejmuje Zarząd KOP.

§ 17

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu oraz stosowania się do uchwał władz KOP,
 2. czynnego udziału w realizacji celów statutowych KOP,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków w terminie do końca stycznia kolejnego roku budżetowego.

§ 19

Członkowi zwyczajnemu przysługuje:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze,
 2. prawo udziału w działaniach statutowych Kongresu Oświaty Polonijnej,
 3. prawo noszenia odznaki członkowskiej KOP,
 4. prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz KOP.

§ 20

Członkostwo wspierające

 1. Członkiem wspierającym KOP może zostać osoba fizyczna lub prawna związana z oświatą, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Kongresu Oświaty Polonijnej.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających KOP następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji kandydata.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz KOP.
 4. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 21

Członkostwo honorowe

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która była w komitecie założycielskim KOP lub szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych KOP, a nie może być członkiem zwyczajnym lub wspierającym. 
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach.
 4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków KOP na wniosek Zarządu.

§ 22

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Utraty prawa reprezentowania organizacji oświatowej, która  dokonała wyboru do KOP.
 3. Wykluczenia przez Zarząd:
    1. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
    2. za działania sprzeczne ze statutem KOP,
    3. za działania sprzeczne z uchwałami władz KOP,
    4. za działania na szkodę KOP lub jego członków,
    5. za nieopłacanie składki członkowskiej.
 1. Śmierci członka KOP.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka na podstawie §22 pkt. 3 lit. b,c,d,e Statutu, członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków KOP. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 23

Przynależność do KOP członka wspierającego ustaje w następujących przypadkach:

 1. Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi.
 2. Uchwały Zarządu w związku z zaprzestaniem działalności przez osobę fizyczną lub prawną.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 1. § 24

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
     1. Walne Zebranie Członków,
     2. Zarząd,
     3. Komisja Rewizyjna.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych KOP trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
  2. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków KOP, jeśli dalsze postanowienia Statutu, nie stanowią inaczej.
  3. W przypadku ustania członkostwa KOP członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji, Komisja Rewizyjna może  dokooptować swojego członka do składu Zarządu. Członek ten z chwilą powołania  traci członkostwo w Komisji Rewizyjnej.

   

§ 25

Walne Zebranie Członków

  1. Najwyższą władzą KOP jest Walne Zebranie Członków. 
  2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
  3. Zwyczajne Walne Zebranie Zarząd obowiązany jest zwołać co najmniej raz na 4 lata.

  § 26

  1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
     1. uchwalenie głównych kierunków działalności KOP,
     2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     3. udzielanie absolutorium Prezesowi Zarządu, członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     4. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
     5. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
     6. uchwalanie  Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
     7. uchwalania składki członkowskiej na następną kadencję,
     8. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
     9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
     10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu KOP.
  2. Walne Zebranie wybiera  na 4 – letnią kadencję  6 członków Zarządu oraz 3 stałych i 2 rezerwowych  członków Komisji Rewizyjnej.
  3. Rezerwowi członkowie Komisji Rewizyjnej rozpoczynają pełnić swoją funkcję dopiero w przypadku utraty przez  członka stałego Komisji Rewizyjnej członkostwa KOP  lub konieczności dokooptowania swojego członka  do składu Zarządu.
  4. Pierwsi rezerwowi członkowie Komisji Rewizyjnej zostaną wybrani na pierwszym Walnym Zebraniu po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

  § 27

  Walne Zebranie Członków jest ważne i władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków.

  § 28

  1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni.
  2. Z głosem doradczym mogą brać udział członkowie honorowi, wspierający i zaproszeni goście.

  § 29

  1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
  2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia co najmniej na 120 dni przed terminem Zjazdu pocztą elektroniczną.
  3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zebrania uchwalony przez Zarząd.

  § 30

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków KOP.
  2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Komisję Rewizyjną lub 1/3 liczby członków KOP.
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zebrania. 

  § 31

Zarząd

 1. Zarząd powołany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w liczbie  sześciu członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza oraz dwóch członków zarządu.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję społecznie.

§ 32

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1. ustania członkostwa w KOP,
  2. rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. W przypadku ustania członkostwa KOP członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji, Komisja Rewizyjna może  dokooptować swojego członka do składu Zarządu. Członek ten z chwilą powołania  traci członkostwo w Komisji Rewizyjnej.
 2. Członek  Zarządu może zostać  zawieszony przez Komisję Rewizyjną na wniosek Zarządu z powodu naruszenia Regulaminu Zarządu.
 3. Zawieszonemu  członkowi Zarządu przysługuje prawo odwołania od decyzji do Walnego Zebrania Członków.

§ 33

 1. Zarząd kieruje działalnością KOP i reprezentuje go na zewnątrz. Za swoją działalność Zarząd odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Do reprezentowania, w tym składania oświadczeń woli  oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu KOP,  uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 34

 1. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie innym organom należy do Zarządu.  W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie KOP na szczeblu międzynarodowym,
  2. przyjmowanie nowych członków KOP,
  3. wykluczanie członków KOP,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  5. nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem uchwał Walnego Zebrania Członków,
  6. określanie wytycznych oraz opracowywanie i zatwierdzanie planów i programów działalności KOP,
  7. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności KOP,
  8. zarządzanie majątkiem i funduszami KOP,
  9. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku KOP,
  10. podejmowanie uchwał dotyczących rozpoczynania, zakresu i sposobu prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej przez KOP,
  11. powoływanie komisji i struktur powstających przy Zarządzie,
  12. uchwalanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji.

§ 35

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu. Głosowanie może odbyć się  pocztą elektroniczną, bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści uchwały i umożliwieniu członkom Zarządu oddania głosu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku remisu głos Prezesa liczy się podwójnie.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa, Sekretarza lub 1\3 członków Zarządu.

§ 36

 1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  1. kierowanie pracami Zarządu,
  2. reprezentowanie Kongresu Oświaty Polonijnej oraz Zarządu.
 2. Prezes Zarządu może upoważnić do  czynności określonych w ust.1 Wiceprezesa, Sekretarza lub inną osobę.

§ 37

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli KOP odrębny od Zarządu, niepodległy mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków starłych oraz dwóch rezerwowych.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigana z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
  1. ustania członkowstwa w KOP,
  2. rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
   1.  
 1.  

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności KOP.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych i finansowych KOP.
 3. Komisja Rewizyjna sporządza najpóźniej do 31 marca coroczny raport z audytu roku budżetowego (od 1 stycznia do 31 grudnia).
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym, a także występować do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi.
 5.  Z powodu naruszenia Regulaminu Zarządu Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu może zawiesić członka Zarządu w pełnieniu jego funkcji.  Uchwała Komisji Rewizyjnej wymaga uzasadnienia.
 6. Szczegółowe zasady pracy Komisji oraz podejmowania uchwał określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 39

 1. Majątek KOP stanowi ogół praw, których podmiotem są w szczególności fundusze.
 2. KOP nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do swoich członków, pracowników oraz osób, z którymi członkowie KOP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.
 3. KOP nie może przekazywać lub wykorzystać majątku na rzecz członków, pracowników oraz osób, z którymi członkowie KOP pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej.

§ 40

Na fundusze KOP składają się w szczególności:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny,
 3. spadki i zapisy,
 4. dotacje i subwencje,
 5. dochody z ofiarności publicznej,
 6. odsetki i dochody z kapitału.

§ 41

Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

 1. Niniejszy Statut może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Członków  na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów przy obecności 2/3 członków. Zebranie określi sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Możliwość komentowania została wyłączona.