Studia podyplomowe

Warszawa,  23 września 2021 r.

Członkowie Rady Oświaty Polonijnej

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej w dniu 23 marca 2021 r., na którym przedstawione zostały propozycje organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli polonijnych w 2021 r., a także uwzględniając potrzeby  zgłaszane przez Państwa w tym zakresie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo wyłoniło następujące uczelnie do przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych (prowadzonych zdalnie) dla nauczycieli szkół za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego wśród dzieci i młodzieży polonijnej:

Studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu:

 1. Uniwersytet Gdański – Podyplomowe Studia Polonistyczne – Nauczyciel języka polskiego
 • 3 semestry, 425 godzin, w tym 90 godz. praktyk,
 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu
 • 3 semestry, 400 godzin, w tym 90 godz. praktyk,
 1. Uniwersytet Rzeszowski – Studia podyplomowe kwalifikacyjne: Nauczanie języka polskiego
 • 3 semestry, 430 godzin, w tym 90 godz. praktyk,
 1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego. 
 • 3 semestry, 390 godzin, w tym 90 godz. praktyk.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu obowiązana jest spełnić następujące warunki: 

 • posiada stopień magistra oraz
 • posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia  (lub jednolitych magisterskich) kierunku, na którym uzyskał kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu w szkole.

Studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego: 

 1. UMCS – Studia podyplomowe dla nauczycieli języka polskiego za granicą
 • 2 semestry, 210 godzin, w tym 10 godz. praktyk,
 1. KUL – Studia podyplomowe Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego 
 • 3 semestry, 210 godzin, bez praktyk,
 1. Uniwersytet Łódzki – Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej poza Polską 
 • 2 semestry, 290 godzin, w tym 40 godz. praktyk.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doskonalące w zakresie nauczania języka polskiego obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiada stopień magistra oraz
 • posiada przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym, tzn. uzyskała kwalifikacje do nauczania języka polskiego
  w szkole.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów oraz zaliczenie praktyki.

Uruchomienie studiów planowane jest od semestru zimowego (drugi lub trzeci weekend października, listopad) 2021 r.  

W nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Rady Oświaty Polonijnej, zwracamy się do Państwa z prośbą o skoordynowanie zgłoszeń nauczycieli z reprezentowanego przez Państwa kraju/regionu do udziału w studiach. W tym celu prosimy o sporządzenie listy rekomendowanych przez Państwa nauczycieli oraz dołączenie do niej zgłoszenia wypełnionego przez nauczyciela. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, uprzejmie prosimy, aby udzielając rekomendacji kierowali się Państwo koniecznością zapewnienia szkołom wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, która pozwoli im zachować ciągłość nauczania/funkcjonowania w przyszłości. Rekomendacja Państwa powinna uzyskać akceptację właściwej placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP.

Osoby zainteresowane wypełniają formularz zgłoszenia, który w szczególności zawiera zobowiązanie do udziału i ukończenia studiów oraz deklarację o kontynuowaniu pracy w szkolnictwie polonijnym po ukończeniu studiów.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w związku ze strefami czasowymi, studia doskonalące dla nauczycieli w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie prowadzić będzie KUL. Gdyby nauczyciele z innych krajów chcieli dołączyć do tej strefy czasowej, uprzejmie prosimy o taką informację w zgłoszeniu. W przypadku studiów nadających kwalifikacje, informację o tym która uczelnia/uczelnie będą prowadziły studia w danej strefie czasowej przekażemy po zakończeniu rekrutacji.

Nauczyciele mogą wskazać w zgłoszeniu preferowaną uczelnię. Jednak w związku z liczbą miejsc na danej uczelni spełnienie ich preferencji może okazać się niemożliwe.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Państwa o upowszechnienie wśród nauczycieli informacji o ofercie studiów podyplomowych, zebranie zgłoszeń i po akceptacji sporządzonej przez Państwa listy rekomendowanych nauczycieli przez właściwą placówkę dyplomatyczną lub konsularną przesłanie jej do Ministerstwa w terminie do 4 października 2021 r.

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie rekrutacji kandydata, Ministerstwo powiadomi kandydata o miejscu realizacji studiów i dalszym procedowaniu.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.